Základní umělecká školaVítězslavy KaprálovéPalackého 70, 612 00 Brno
 

Hra na klavír

Studium předmětu umožňuje žákům získat základy klavírní hry, tj. postupně zvládnout její technické aspekty, pěstovat kultivovaný a procítěný hudební projev, v praxi se seznámit s interpretací různých stylů a žánrů. Během studia jsou žáci kromě sólové interpretace vedeni k aktivní čtyřruční, později komorní hře. Pro žáky, kteří se neprofilují jako doprovodní klavíristé, je připraveno alternativní uplatnění - zpěv ve školním pěveckém sboru.

Hra na varhany

Varhany jsou nejstarší klávesový nástroj. Je to nástroj dechového charakteru. Na jeho technickém a zvukovém vývoji se podílela staletí. Varhanní literatura sahá od pozdní gotiky po současnost. Varhany se uplatňují jako nástroj sólový i doprovodný, církevní i světský, historický i soudobý. Studijní zaměření Hra na varhany umožní žákům osvojit si základy hry na tento nástroj, postupně zvládnout jeho specifičnost, technické a zvukové možnosti. Dále se ve stručnosti seznámí s dějinami, literaturou a různými typy nástrojů. Své znalosti pak mohou žáci prakticky uplatnit při občanských i církevních příležitostech.

Hra na cembalo

Cembalo je klávesový nástroj strunného charakteru. Má bohatou historickou literaturu a rovněž soudobí skladatelé se inspirují jeho specifickým zvukem. Má uplatnění sólové, doprovodné, dále v hudbě komorní i jako součást orchestru. Studijní zaměření Hra na cembalo umožní žákům zvládnout základy hry na tento nástroj, její specifičnost, technické a zvukové možnosti i seznámit se ve stručnosti s dějinami a literaturou nástroje a různými typy nástrojů.

Hra na keyboard

Keyboard je elektronický klávesový nástroj, jehož vzrůstající popularita i stále se zdokonalující technický vývoj spadají do posledních desetiletí 20. století. Přestože se využívá i v sólové hře, uplatňuje se především jako součást rozmanitých komorních hudebních seskupení. Cíl studia hry na keyboard spočívá nejenom ve zvládnutí hry na nástroj, rozvoji muzikálních i rytmických schopností žáka a jeho harmonického cítění, ale i v osvojení si obsluhy nástroje s plným využitím jeho technických parametrů.

ZUŠ  - Vítězslavy Kaprálové © 2012